Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çerez Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

Platformumuzu ziyaret etmeniz dolayısıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği,

Platformda farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki hukuki sebep değişebilmektedir.

 

Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezler dolayısıyla kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin amaçlar (“Amaçlar”) ile hukuki sebepler yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı

Hukuki Sebep

 

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu çerez bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

Performans Çerezleri

Bu çerez bilgileri, web sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. En fazla ve en az ziyaret edilen sayfaları, ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Toplanan bu çerez bilgileri derlenir ve bu nedenle anonimdir. Eğer bu çerez bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

 

Açık Rıza

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlar ile ilgili taraflara aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amacı

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarılan Taraf

Hukuki Sebep

 

Web sitesi barındırma hizmeti

IP bilginiz ile log kayıtları

Barındırma hizmet sağlayıcısı

Veri sorumlusunun meşru menfaati

Performans, analiz ve analitik çalışmaları

IP bilgisi, çerezler, log kayıtları

Google

Açık Rıza

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi; Başvuru Formu ile iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu : Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi

Posta Adresi      : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C No.10 Sarıyer / İstanbul

E-mail Adres      :   dpo.turkey@edenred.com

KEP                        :  0947004343100016.edenred@hs02.kep.tr

Predefined Presets