Edenred'de Kişisel Verilerinizin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı No:10 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. (“Edenred”) tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır;

 1. Edenred’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
 2. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 3. Edenred’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 4. Edenred’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
 5. Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkanlarınızı açıklamak
 

I. İşlenen Kişisel Veriler
 

İlgili Kişi

Kişisel Veriler

Verilerin Elde Edildiği Platform(lar)

Kullanıcı

Ad, Soyad, E-Posta, Cep Telefonu Numarası, ve Konum bilgisi

www.edenred.com.tr

MyEdenred Türkiye IOS ve Android Uygulaması

Müşteri

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Doğum Tarihi, Bulunduğu İl, Unvan, Cinsiyet 

www.edenred.com.tr; 
www.online.ticket.com.tr
www.express.ticket.com.tr 

Üye Kuruluş

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Unvan, Cinsiyet, Doğum Tarihi, İl

www.edenred.com.tr

www.onerkazan.com.tr Üyesi

Ad, Soyad, E-Posta Adresi ve Telefon Numarası

www.onerkazan.com.tr

 

II. Kişisel Veri İşleme Amacı ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Yukarıdaki tabloda belirtilmiş olan kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın;

 

1. 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Sunulan hizmetlerin (ürün siparişi, teslimat yönetimi, bakiye görüntüleme vb.) yönetiminin yapılabilmesi,
 • Üye bilgilerinin toplanması ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Araştırma ve analiz ya da yeni ürün/hizmet geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi, 

 

2. 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak
 • Edenred ve Edenred Üye Kuruluş’larının hizmetlerinin tanıtımının yapılabilmesi, 
 • Edenred.com.tr kapsamında ve kapsamı dışında kalan fakat Edenred ile sözleşme ilişkisi bulunan üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama, promosyon, tanıtım, reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla;
3. 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • 5651 sayılı kanun uyarınca trafik bilgisinin tutulabilmesi amacıyla; 

bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmektedir.

 

III. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz; bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir. 

Bununla birlikte, belirtilen platformlar üzerinden sağlamış olduğunuz Kişisel Verileriniz ilgili platform kapsamında veya Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve iştirakleri tarafından sunulan diğer hizmetlere ilişkin işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla;
 

 1. KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Edenred’in meşru menfaati gerektirdiği için;
  • Edenred’in global yapısı gereği yönetiminin yapılabilmesi amacıyla Edenred’in yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer grup şirketlerine
 2. KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak;
  • Sizlere sunulan kampanya vb. tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için reklam ve medya ajanslarına ve Edenred ile hizmet ilişkisi içerisinde bulunan yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren tedarikçi ya da Üye Kuruluş gibi diğer üçüncü kişilere

aktarılabilecektir.

 

IV. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri

Sağlamış olduğunuz veriler, Ticket Türkiye IOS ve Android platformu, www.edenred.com.tr, www.online.ticket.com.tr, www.onerkazan.com.tr, www.express.ticket.com.tr veya diğer platformlar vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

V. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı No:10 34485 Sarıyer, İstanbul adresine veya 0947004343100016.edenred@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde bilgi-tr@edenred.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Kişisel verilerinizin değiştirme, güncelleme ve/veya silme işlemlerini Edenred’e ait web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hesabınıza erişerek de yapabilirsiniz.

 

VI. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebepten kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, Edenred’in sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu şirketlerce, yurt içi/yurt dışında yerleşik depolama alanlarında mevcut olabileceklerdir.

 

VII. İletişim Tercihi

Kullanıcılar, iletişim kanalı tercihlerini Edenred’e ait web sitesinden veya mobil uygulama üzerinden hesaplarına giriş yaparak ya da 444 22 66 numaralı çağrı merkezini arayarak her zaman güncelleyebilirler. Verdiğiniz iletişim iznini tamamen kaldırmak ve hiçbir kanalla tarafınıza herhangi bir ileti göndermemizi istemiyorsanız bu talebinizi veritercihi@ticket.com.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.  

Kullanıcılar; kişisel verilerin korunması ve izinli iletişimle ilgili her türlü taleplerini ve sorularını yazılı olarak Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı No:10 34485 Sarıyer, İstanbul adresine veya 0947004343100016.edenred@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde bilgi-tr@edenred.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla iletebilirler. Söz konusu talepleriniz ve sorularınız 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.

 

Kamuoyu Açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 26.11.2019 tarih ve 2019/360 sayılı kararı ile kamuoyuna tedbiren duyurulduğu üzere, Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’nin (“Edenred Türkiye”) dahil olduğu şirketler grubunun (“Edenred Global”) bilişim sistemlerine karşı 21.11.2019’da bir şifreleme virüsü saldırısı gerçekleştirilmiştir.
 

Belirtilen yazılım Edenred Global vasıtasıyla Edenred Türkiye’yi etkilemiş ve aynı gün içinde, anlaşılmıştır. Edenred Türkiye’ye ait bilgisayar networküne bulaşan bu kötü niyetli bir yazılım  neticesinde, bir takım sunucular ve çalışanlar tarafından kullanılan bazı bilgisayarlar kısmen etkilenerek, Edenred Türkiye’nin o bilgisayarlar özelinde veriye erişimi kısıtlanmıştır.  
 

Önemle belirtmek isteriz ki, yapılan detaylı araştırmalar doğrultusunda Edenred Türkiye nezdinde korunan verilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğine dair herhangi bir emare tespit edilmemiş, ve operasyonlarımızda müşterilerimizi, üye iş yerlerimizi ve kart kullanıcılarını etkileyecek bir hizmet kesintisi yaşanmamıştır.
 

IT uzmanlarımız tarafından alınan birincil önlemler neticesinde, 25.11.2019 tarihi itibariyle kötü niyetli yazılımdan etkilenen tüm çalışma birimleri normal çalışma seyirlerine geri dönmüştür.


Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Edenred Türkiye

Predefined Presets
Purchase this theme