Kurum Kültürü Nedir? Şirketler için Önemi Nedir?
İNSAN KAYNAKLARI

Kurum Kültürü Nedir? Şirketler için Önemi Nedir?

Eklenme: 02.02.2022 Güncelleme: 11.01.2023
5 dakika okuma süresi
Ana sayfa > Blog > Kurum Kültürü Nedir? Şirketler için Önemi Nedir?
 

Kurum kültürü, işletmelerin mutlaka üstünde durması gereken kavramlardan biridir. İşletmenin var oluşunu ortaya koyabilmesinin en etkin yollarından biri kendi değerlerini belirlemesi ve sürdürülebilir bir kültür edinmesidir.

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü, bir kurumun kendine ait inançlarını, alışkanlıklarını ve davranışlarını ifade eder. Bir kurumda var olan kültür, o kurum bünyesinde yer alan tüm çalışanlar tarafından benimsenir ve çalışan davranışını düzenler. Bir kuruma ait çalışanların davranışları belli bir kültür ile bağdaşıyor ve kurumda yer alan üyelerce kabul görüyor ise o kurumun kültürü olduğundan söz edebilirsiniz.

Kültürü oluşturan unsurlar kurumun tarihi, benimsediği değerler, dili, liderleri, kuralları veya yaklaşımı gibi kavramlardır. Yerleşik bir kurum kültürüne sahip olabilmek için tüm bu unsurlara dikkat etmek gerekir. Şirket kültürü oluştururken bünyesinde yer alan çalışan ve yönetici ilişkisine çok dikkat etmek gerekir. İletişim mümkün olan en net ve açık şekilde gerçekleşmelidir. Bu, kurum kültürü ve örgütsel iletişim konularının birbirine ne kadar bağlı ve önemli olduğunun göstergesidir.

Kurum Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

Kurum kültürü olan tüm işletmelerde uyulması gereken birtakım özellikler vardır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Kurum kültürüne sahip şirketlerde ekonomik, ahlaki, dini, teknik, psikolojik ve sosyal değerler belirleyici bir rol oynar.
 • Kurumsal kültürün oluşumunda en önemli unsurlardan biri liderlerdir. Çünkü hangi işletme olduğu fark etmeksizin her kurumda kurum kültürünün oluşum, gelişim ve yayılma aşamalarındaki en temel faktör yöneticilerdir.
 • Kuruma has kemikleşmiş değerler çalışanlar için anlam ifade ederken iş tatminine de sebep olur.
 • İşe alım süreçlerinde kurum kültürüne uyan araçların, kişilik testlerinin ve envanterlerinin katkısı çok önemli bir yere sahiptir.
 • Bir kuruma ait kültürel değerler aynı zamanda soyut bir denetim mekanizmasıdır.
 • Özellikle işgücü yoğunluğu fazla olan işletmelerde kurum kültürü, personeller arasındaki farklılıkları ortak bir noktada buluşturur.
 • Kurum kültürünün oluşması ve devamlılığının sağlanmasında en büyük rol yönetime düşer. Kurum kültürünün kemikleşmesi ancak bu konuda emek verilmesi ile mümkündür.
 • Kurum kültürü oluşmuş olan işletmelerde kalıplaşmış davranışlara rastlayabilirsiniz.
 • Kültürel değerlere sahip şirketlerde hem soyut hem de somut değerler söz konusudur.
 • Kurum kültürünün bulunduğu işletmelerde çalışanlar bu değerlere saygı duymak zorundadır. Aynı zamanda çalışanlar bu kültürün gelişmesi ve devamlılığına katkı sağlar.
 • Kurum kültürü işletme için sonradan kazanılır ve kurum yöneticileri tarafından aktarımı sağlanır.
 • Bu kültürün devamlılığının sağlanması ve sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için işe alım esnasında aday seçimine dikkat etmek gerekir.
 • Şirket kültürü ancak değerlerin davranışa dönüşmesi ile devam edebilir.

Kurum Kültürünün Sınıflandırılması

Kurum kültürüne dair tanımlamanın daha rahat yapılabilmesi ve kavramın iyi anlaşılabilmesi için kurum kültürü sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar isimlerini araştırmacılarından alır. Buna göre bu araştırmacılar ve sınıflandırmalar aşağıdaki gibidir:

Miles ve Snow’un sınıflandırması:

En iyi ürünleri üreten şirketler dahi ürettikleri bu ürünlerin mümkün olduğunca çok tüketiciye ulaşmasını sağlamak için iyi bir strateji geliştirmelidir. Bu düşünce ile paralel olarak Miles ve Snow, yönetim stratejilerini oluşturan kararların ürün ve hizmetlerle ilgili kararlarla aynı öneme sahip olduğunu vurgular. Bu sınıflandırmanın temel faktörleri savunucular, maden arayıcıları, analizciler ve reaktörlerdir.

Sonnenfeld’in sınıflandırması:

Sonnenfeld, kurumlara ait liderlik kültürlerini sınıflandırır. İşletmelerin işe alacakları personeli potansiyel birer lider olarak görür. Bu kişilerin işe alınış, görevlendirme ve yetiştirme şekilleri üzerinde durarak sınıflandırmayı oluşturmuştur.

William Ouchi Z teorisi:

Bu teori ile Japon kurumlarının yönetim felsefesi ele alınır. Z teorisi ile uzun süreli iş yaşamı, güven ve sosyal ilişkiler bulunur. Z teorisi, çalışana insancıl bir bakış açısı geliştirir. Böylece kişi iş hayatı ve özel hayat olarak ikiye ayrılmaz. Bu teoriye göre bir bütün olan insan, çalışırken bir makine değildir.

Cameron ve Quinn’in sınıflandırması:

Bu sınıflandırma farklı ölçütlere dayandırılır. Buna göre, bireylerin prosedürlere uygun davrandığı sınıflandırma hiyerarşi kültürü; rekabet koşullarına bağlı olarak gelişen ve yaygınlaşan sınıf pazar kültürü; kurumda mevcut olan ortak değer, katılımcılık, bireysellik, biz olma duygusu gibi kavramlardan oluşan sınıflandırma klan kültürü; yenilikçi ve öncü girişimleri ön planda tutan sınıflandırmaya ise adokrasi kültürü adı verilir.

Charles Handy’nin sınıflandırması:

Charles Handy, birbirinden farklı yönetim anlayışlarından bahsetmiş ve bunlara Yunan tanrılarının adlarını koymuştur.  Zeus’la özdeşleştirdiği kulüp kültürü örümcek ağına benzer. Ağlar ilhamın ve gücün çizgileri olarak görülür. Apollo ile özdeşleşen rol kültüründe kişilikler değil yapılacak işler ve roller üzerinde durulur. Athena ile özdeşleşen görev kültüründe yöneticiler, problemlerin başarılı olacak çözümlerine odaklanır. Dionisos ile özdeşleşen varoluşsal kültürde ise organizasyonlar sadece bireylerin hedeflerine ulaşması için vardır. Profesyoneller daha çok bu kültürü tercih eder.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum kültürü soyut bir kavram olduğundan ölçülmesi ve sürdürülmesi kolay değildir. Ancak, sağlıklı bir kurumsal kimlik kurum kültüründen geçer. Başarılı bir şekilde kurum kültürü oluşturabilmenizin için izleyebileceğiniz temel adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Kurum bünyesindeki işgücüne odaklanın.

Kurum kültürünü oluşturmak için çalışanlara odaklanmanız önemlidir. Şirket çalışanlarının ekip için doğru kişiler olmaları gerekir. Ekip üyelerinin kendilerini bu topluluğa ait hissedebilmesi için doğru toplulukla ve kültürle eşleşmeleri gerekir. Bu, çalışanların kendini o kuruma ait hissetmelerinin önemli bir şartıdır.

 • Kurduğunuz markanın hikayesini oluşturun.

Markanın bir hikayesinin olması hem müşteri hem de kurum kültürü açısından önemli bir unsurdur. Marka kültürü, çalışan personel için amaç belirlerken şirketin nasıl göründüğü hakkında da fikir verir. Ortak bir dil ve hikaye yaratmak çalışanların aidiyet duygusunu arttırır.

 • Çalışanlar arasında takım ruhunu sağlayın.

Bir kuruma ait çalışanların bir arada olmasını ve takım ruhunu hissetmesini sağlayan unsur doğru kurum kültürü oluşturmaktan geçer. Takım ruhu, şirket içinde yaşanan krizlerde en doğru yolun kısa sürede bulunabilmesini sağlar.

 • Tutarlı bir kurum kültürü edinin.

Kurumlar büyüyüp geliştikçe değişim de beraberinde gelir. Bu gibi durumlarda kurum kültürü de şirket ile birlikte gelişebilir. Ancak burada önemli olan şirket değerlerinin tutarlı bir şekilde devam ettirilebilmesidir. Çünkü bir kurumun kültürünü değerleri tanımlar.

 • Büyümenin yaratacağı etkilere hazırlıklı olun.

Özellikle hızlı bir şekilde büyüyen işletmelerde kültür krizi yaşanabileceğinden kurumun büyüme sürecinin iyi yönetilmesi gerekir. Şirketin büyümesi aşamasında şirket kültürünün yaşanacak geçişlere karşı hem çalışan hem de yöneticilere rehber niteliğinde olması çok önemlidir.

Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?

Kurum kültürü edinmek kadar var olan kurum kültürünü korumak da oldukça önemlidir. Kurum kültürünüzü geliştirmek için emek vermeniz, onu ileriye taşımanızda en önemli süreçtir.

Peki, kurum kültürünü geliştirmek için neler yapabilirsiniz?

“Kurum kültürü nasıl sağlanır?” sorusunun çözümünü bulmak kurum kültürünü devam ettirebilmek için yeterli değildir. Aynı zamanda oluşturulan değerlerin gelişmesine de katkı sağlamak gerekir.

Şirket kültüründe değerlerin varlığı ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Bunu da şirket sahibi ve yöneticiler sağlayabilir. Yöneticilerin oluşturduğu değerler çalışanların sadakatini ve aidiyet duygularını kuvvetlendirir. Bu da kurum kültürünü ileriye taşır.

Şirket vizyonu oluşturulmalıdır. Şirket vizyonunun tanımlanması ve çalışanlara iletilmesi halinde çalışanlar kendini o topluluğa ait hissedebilir, kişisel vizyonunu pekiştirebilir.

Yöneticilerin çalışanlar için birer koç görevi görmeleri, çalışanların motivasyonu ve aidiyet duygusu üzerinde büyük etki yaratır. Oluşan takım ruhu ise en iyisini ortaya koyma ve başarılı olma duygularını beraberinde getirir.

Şirket bünyesine kattığınız ya da şirket bünyesinden çıkardığınız işgücüne karşı tutumunuza özen gösterin. Tavır ve davranışlar kurum kültürünü doğrudan ilgilendiren durumlardır. Şirket değerlerine uygun tavırda hareket edin.

Ast-üst ilişkisi gözetmeden tüm çalışanların fikrini alın. Personellerin söz hakkının olması, onların kendini o kuruma ait hissetmesini sağlar.

Şirket içinde kimseyi kayırmadan başarıyı ödüllendiren bir anlayış benimsediğinizde çalışanların verimliliğine de katkı sağlamış olursunuz.

Kurum kültürü oluşturma ve geliştirme aşamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz uzun ömürlü bir şirket kültürü ve değerlere sahip olmanız için önemle üzerinde durmanız gereken kavramlardır. Böylece, hem kurum içerisinde hem de kurum dışında olumlu bir itibar yaratabilirsiniz.

Hizmet ve ödeme çözümleri alanının lider dijital platformu Edenred, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile şirketlere, yılbaşı, ramazan, bayram, doğum, evlilik gibi özel günlerde çalışana kendisini değerli hissettirecek, aidiyet duygusunu pekiştirecek avantajlı çözümler sunmaya devam ediyor. Şirketler Ticket Compliments Kart, Trendyol, Morhipo ve Boyner avantajlarıyla; çalışanlarının yanı sıra iş ortakları ve paydaşlarına d, binlerce fiziksel ve dijital mağazadan kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre hediyelerini seçme özgürlüğü tanıyıp motivasyonlarını yükseltirken; kendileri de farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtuluyor.

Edenred’in Ticket Compliments Teşvik ve Ödüllendirme Çözümleri’nin yanı sıra şirketler için sunduğu Ticket Restaurant Yemek Kartı ve Ticket Car Akaryakıt Çözümleri gibi tasarruf sağlayan finansal çözümlere erişebilmek için hemen tıklayarak şirketinize en uygun çözüme sahip olabilirsiniz. Yemek kartı başvurusu için tıklayın.

Predefined Presets